Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI - 71/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
Uchwała Nr VI-71/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 083 898 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 154 834 487 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 599 898 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 156 622 819 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 788 332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1 005 000 zł.
2.Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8 505 000 zł, z następujących tytułów:
c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 005 000 zł.
e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku ” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.04.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2015 r., godz. 13.34Małgorzata JeznachEdycja strony
22.04.2015 r., godz. 13.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2494 razy.