Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

ROK 2016

I. Tematy stałe
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
3. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
4. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
5. Kierowanie wniosków wynikających z posiedzeń komisji do Starosty i Zarządu.
6. Objęcie patronatem komisji lub jej przewodniczącego imprez z zakresu dziedzictwa narodowego i kultury.
7. Bieżąca działalność w reprezentowaniu komisji i władz Powiatu na uroczystościach i wydarzeniach z zakresu tematyki komisji.
8. Podejmowanie inicjatyw i udział w organizacji wydarzeń z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
9. Opiniowanie spraw kierowanych do Komisji ( w tym skarg w zakresie działania Komisji).
10. Przygotowanie planu i sprawozdania z pracy Komisji.
II. Tematy szczegółowe
Styczeń:
1. Przygotowania do Obchodów 1050-lecia chrztu Polski – wydarzenia o charakterze państwowo-religijnym w 2016 roku w Powiecie Wołomińskim.
2. Omówienie inicjatywy przygotowania uroczystego wydarzenia kulturalnego z okazji Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski z udziałem artystów Powiatu Wołomińskiego.
3. Sprawy różne (bieżące).
Luty:
1. Analiza Kalendarza imprez w Powiecie Wołomińskim przygotowanych przez Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatową Bibliotekę Publiczną i Wydział Edukacji Kultury i Promocji, w tym Pałac w Chrzęsnem pod kątem działalności kulturowej i dziedzictwa narodowego w 2016 r.
2. Informacja o planach wydawniczych Starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
3. Sprawy różne (bieżące).
Marzec:
1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, ochrony zabytków i miejsc pamięci oraz organizacji uroczystości regionalnych i patriotyczno-narodowych.
2. Współpraca powiatu z Porozumieniem Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego.
3. Omówienie przygotowań do realizacji pikniku z okazji "Dni Powiatu Wołomińskiego".
4. Sprawy różne (bieżące).
Kwiecień:
1. Omówienie przygotowań do Obchodów 1050-lecia chrztu Polski oraz Światowego Dnia Młodzieży w Powiecie Wołomińskim.
2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz realizowanych programów związanych z zakresem działań Komisji i pozyskanych na ten cel środków.
3. Sprawy różne (bieżące).
Maj:
1. Promocja powiatu – omówienie działań promocyjnych i ich skuteczności, wskazanie lidera w tym zakresie.
2. Przygotowania do Obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
3. Wizyta w wybranej jednostce, którego organizatorem jest Powiat Wołomiński. Zapoznanie z warunkami pracy oraz podejmowanymi działaniami i osiągnięciami ( komisja wyjazdowa).
4. Sprawy różne (bieżące).
Czerwiec:
1. Posiedzenie wyjazdowe – zapoznanie się z wybraną przez komisję instytucją kultury promującą dziedzictwo narodowe i kulturę naszego regionu.
2. Sprawy różne (bieżące).
Lipiec:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2015 ze szczególnym uwzględnieniem działów: dziedzictwo narodowe i kultura
2. Sprawy różne (bieżące).
Sierpień:
1. Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
2. Omówienie organizacji „ Dnia Powiatu Wołomińskiego”
3. Sprawy różne (bieżące).
Wrzesień:
1. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach instytucji kultury oraz renowacyjnych w obiektach zabytkowych należących do powiatu.
2. Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2017 rok w zakresie działania Komisji przy udziale Powiatowego Centrum Twórczości, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wydziału
Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, w tym Pałacu w Chrzęsnem i Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie tematyki komisji.
3. Sprawy różne (bieżące).
Październik:
1. Konkursy i uroczystości o charakterze regionalnym organizowane przez instytucje i organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
2. Omówienie inicjatyw i patronatów podjętych przez komisję.
3. Sprawy różne (bieżące).
Listopad:
1. Spotkania z jednostkami i organizacjami działającymi w zakresie Dziedzictwa Narodowego i Kultury.
2. Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez kulturalno-narodowych na rok 2017.
3. Sprawy różne (bieżące).
Grudzień:
1. Podsumowanie pracy Komisji - opracowanie sprawozdania z działalności za 2016 rok.
2. Propozycje do planu pracy na rok 2017..
3. Sprawy różne (bieżące).
Uwagi:
1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Powiatu Wołomińskiego.
2. Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.

ROK 2017

I. Tematy stałe
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
3. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
4. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
5. Kierowanie wniosków wynikających z posiedzeń komisji do Starosty i Zarządu.
6. Objęcie patronatem komisji lub jej przewodniczącego imprez z zakresu dziedzictwa narodowego i kultury.
7. Bieżąca działalność w reprezentowaniu komisji i władz Powiatu na uroczystościach i wydarzeniach z zakresu tematyki komisji.
8. Podejmowanie inicjatyw i udział w organizacji wydarzeń z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
9. Opiniowanie spraw kierowanych do Komisji ( w tym skarg w zakresie działania Komisji).
10. Przygotowanie planu i sprawozdania z pracy Komisji.
II. Tematy szczegółowe
Styczeń:
1. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2016 rok.
2. Omówienie działań podjętych w sprawie renowacji zabytkowych pomników byłych właścicieli Pałacu w Chrzęsnem.
3. Informacja o planach wydawniczych Starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
4. Sprawy różne (bieżące).
Luty:
1. Analiza Kalendarza imprez w Powiecie Wołomińskim realizowanych przez Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatową Bibliotekę Publiczną i Wydział Kultury, Promocji i sportu, w tym Pałac w Chrzęsnem pod kątem działalności kulturowej i dziedzictwa narodowego w 2016 r.
2. Opiniowanie sprawozdań za 2016 rok.
3. Sprawy różne (bieżące).
Marzec:
1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, ochrony zabytków i miejsc pamięci oraz organizacji uroczystości regionalnych i patriotyczno-narodowych.
2. Współpraca powiatu z domami i ośrodkami kultury Powiatu Wołomińskiego.
3. Omówienie przygotowań do realizacji pikniku „Majówka w Chrzęsnem”".
4. Sprawy różne (bieżące).
Kwiecień:
1. Promocja powiatu – omówienie działań promocyjnych i ich skuteczności, wskazanie lidera w tym zakresie.
2. Omówienie opracowania katalogu kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiego. Zabytki i miejsca pamięci narodowej.
3. Sprawy różne (bieżące).
Maj:
1. Przygotowania do Obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
2. Wizyta w wybranej jednostce, którego organizatorem jest Powiat Wołomiński. Zapoznanie z warunkami pracy oraz podejmowanymi działaniami i osiągnięciami ( komisja wyjazdowa).
3. Sprawy różne (bieżące).
Czerwiec:
1. Posiedzenie wyjazdowe – zapoznanie się z wybraną przez komisję instytucją kultury promującą dziedzictwo narodowe i kulturę naszego regionu.
2. Sprawy różne (bieżące).
Lipiec:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem działów: dziedzictwo narodowe i kultura.
2. Sprawy różne (bieżące).
Sierpień:
1. Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
2. Omówienie organizacji „ Dożynek Powiatowych”
3. Sprawy różne (bieżące).
Wrzesień:
1. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach instytucji kultury oraz renowacyjnych w obiektach zabytkowych należących do powiatu.
2. Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2018 rok w zakresie działania Komisji przy udziale Powiatowego Centrum Twórczości, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, w tym Pałacu w Chrzęsnem i Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie tematyki komisji.
3. Sprawy różne (bieżące).
Październik:
1. Konkursy i uroczystości o charakterze regionalnym organizowane przez instytucje i organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
2. Omówienie przyznanych wniosków dotyczących Patronatu Starosty i wniosków o współorganizacje wydarzeń z Powiatem Wołomińskim.
3. Sprawy różne (bieżące).
Listopad:
1. Spotkania z jednostkami i organizacjami działającymi w zakresie Dziedzictwa Narodowego i Kultury.
2. Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez kulturalno-narodowych na rok 2018, w tym inicjatyw związanych z „Obchodem 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”.
3. Sprawy różne (bieżące).
Grudzień:
1. Podsumowanie pracy Komisji - opracowanie sprawozdania z działalności za 2017 rok.
2. Propozycje do planu pracy na rok 2018.
5. Sprawy różne (bieżące).
Uwagi:
1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Powiatu Wołomińskiego.
2. Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.

ROK 2018

I Tematy stałe:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
3. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę
4. Współpraca z komisjami stałymi Rady
5. Kierowanie wniosków wynikających z posiedzeń komisji do Starosty i Zarządu.
6. Objęcie patronatem komisji lub jej przewodniczącego imprez z zakresu dziedzictwa narodowego i kultury.
7. Bieżąca działalność w reprezentowaniu komisji i władz Powiatu na uroczystościach i wydarzeniach z zakresu tematyki komisji.
8. Podejmowanie inicjatyw i udział w organizacji wydarzeń z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
9. Opiniowanie spraw kierowanych do Komisji ( w tym skarg w zakresie działania Komisji).
10. Przygotowanie planu i sprawozdania z pracy Komisji.

II Tematy szczegółowe:

STYCZEŃ
1. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2017 rok.
2. Omówienie działań podjętych w sprawie renowacji zabytkowych pomników byłych właścicieli Pałacu w Chrzęsnem.
3. Informacja o planach wydawniczych Starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
4. Sprawy różne (bieżące).
LUTY
1. Analiza Kalendarza imprez w Powiecie Wołomińskim realizowanych przez Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatową Bibliotekę Publiczną i Wydział Kultury, Promocji i sportu, w tym Pałac w Chrzęsnem pod kątem działalności kulturowej i dziedzictwa narodowego w 2018 r.
2. Opiniowanie sprawozdań za 2017 rok.
3. Sprawy różne (bieżące).
MARZEC
1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, ochrony zabytków i miejsc pamięci oraz organizacji uroczystości regionalnych i patriotyczno-narodowych.
2. Współpraca powiatu z domami i ośrodkami kultury Powiatu Wołomińskiego.
3. Omówienie przygotowań do realizacji pikniku „Majówka w Chrzęsnem”.
4. Sprawy różne (bieżące).
KWIECIEŃ
1. Promocja powiatu – omówienie działań promocyjnych i ich skuteczności, wskazanie lidera w tym zakresie.
2. Omówienie opracowania katalogu kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiego – ciąg dalszy prac. Zabytki i miejsca pamięci narodowej.
3. Sprawy różne (bieżące).
MAJ
1. Przygotowania do Obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
2. Wizyta w wybranej jednostce, którego organizatorem jest Powiat Wołomiński. Zapoznanie z warunkami pracy oraz podejmowanymi działaniami i osiągnięciami (komisja wyjazdowa).
3. Sprawy różne (bieżące).
CZERWIEC
1. Posiedzenie wyjazdowe – zapoznanie się z wybraną przez komisję instytucją kultury promującą dziedzictwo narodowe i kulturę naszego regionu.
2. Sprawy różne (bieżące).
LIPIEC
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem działów: dziedzictwo narodowe i kultura.
2. Sprawy różne (bieżące).
SIERPIEŃ
1. Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Powiecie Wołomińskim.
2. Omówienie organizacji „Dożynek Powiatowych”.
3. Sprawy różne (bieżące).
WRZESIEŃ
1. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach instytucji kultury oraz renowacyjnych w obiektach zabytkowych należących do powiatu.
2. Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2019 rok w zakresie działania Komisji przy udziale Powiatowego Centrum Twórczości, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, w tym Pałacu w Chrzęsnem i Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie tematyki komisji.
3. Sprawy różne (bieżące).
PAŹDZIERNIK
1. Konkursy i uroczystości o charakterze regionalnym organizowane przez instytucje i organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
2. Omówienie przyznanych wniosków dotyczących Patronatu Starosty i wniosków o współorganizacje wydarzeń z Powiatem Wołomińskim.
3. Sprawy różne (bieżące).
LISTOPAD
1. Spotkania z jednostkami i organizacjami działającymi w zakresie Dziedzictwa Narodowego i Kultury.
2. Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez kulturalno-narodowych na rok 2019, w tym inicjatyw związanych z „Obchodem 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości”.
3. Sprawy różne (bieżące).
GRUDZIEŃ
1. Podsumowanie pracy Komisji - opracowanie sprawozdania z działalności za 2018 rok.
2. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
5. Sprawy różne (bieżące).

Uwagi:
1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Powiatu Wołomińskiego.
2. Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Pprzewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Andrzej Zbyszyński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.02.2015 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.03.2018 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2018 r., godz. 10.22Emilia PłachetkoEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 10.22Emilia PłachetkoEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.54Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.49Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.49Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.27Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.22Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.21Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachEdycja strony
17.03.2015 r., godz. 11.46Małgorzata JeznachEdycja strony
17.03.2015 r., godz. 11.46Małgorzata JeznachEdycja strony
17.03.2015 r., godz. 11.45Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 16.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2843 razy.