Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II – 10/2015

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania
Uchwała Nr II – 10/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w zw. z § 36 ust. 5 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 170 poz. 4623) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu Wołomińskiego:
1) Komisję Finansową, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z opiniowaniem projektów budżetu, przyjmowaniem sprawozdań z wykonania budżetu, wyrażaniem opinii w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
2) Komisję Rozwoju Gospodarczego, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z transportem zbiorowym i drogami publicznymi, geodezją, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, promocją powiatu, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
3) Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z gospodarką wodną, ochroną środowiska i przyrody, rolnictwem i leśnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpowodziową, obronnością, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
4) Komisję Dziedzictwa Narodowego i Kultury, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z kulturą i ochroną zabytków, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
5) Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z edukacją publiczną, kulturą fizyczną i turystyką, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
6) Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem bezrobociu, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji;
7) Komisję Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, do której przedmiotu działania należą w szczególności sprawy związane z bieżącą współpracą z organami jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Wołomińskiego, inicjowanie i wspieranie inicjatyw oraz zadań o zasięgu ponadgminnym, analiza i opiniowanie przedsięwzięć, inwestycji powiatowych realizowanych przy udziale finansowym gmin, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie działania komisji.


§ 2

1.Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej.
2. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr II-9/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego oraz Uchwała Nr IV- 32/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie zmiany nazwy Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachEdycja strony
19.01.2015 r., godz. 11.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1627 razy.