Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-148/04

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XVIII-148/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) oraz w związku z art. 16 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Powiatu Wołomińskiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4635 zł.,
2) dodatek funkcyjny – 1860 zł.,
3) dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2

Staroście Powiatu Wołomińskiego przyznaje się dodatek specjalny w kwocie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


§ 3

Ustala się, iż łączne miesięczne wynagrodzenie i dodatek specjalny Starosty Powiatu Wołomińskiego stanowią kwotę 10.020 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dwadzieścia zł.) zgodnie z wyliczeniem załączonym do niniejszej Uchwały.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr II–12/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Uchwała Nr X–80/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1993 razy.