Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-146/04

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.
Uchwała Nr XVIII-146/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 , skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 i otrzymuje on nowe brzmienie następującej treści:

„§ 3 1. Decyzję o wydzierżawieniu lub wynajęciu majątku trwałego innego niż nieruchomości SZPZOZ w Wołominie podejmuje Dyrektor SZPZOZ w Wołominie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Decyzję o zbyciu majątku trwałego innego niż nieruchomości SZPZOZ w Wołominie o wartości do 20.000 zł. podejmuje Dyrektor SZPZOZ w Wołominie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
3. Decyzję o zbyciu majątku trwałego innego niż nieruchomości SZPZOZ w Wołominie o wartości powyżej 20.000 zł. podejmuje Dyrektor SZPZOZ w Wołominie po uzyskaniu zgody Rady Powiatu Wołomińskiego.
4. Podjęcie decyzji, o których mowa w pkt.1, 2, 3, jest poprzedzone opinią Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie.”§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.17Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1880 razy.