Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-143/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.
Uchwała Nr XVIII-143/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004 w następujących zadaniach:
1) budowa drogi Kobyłka - Pustelnik ustala się planowane nakłady do kwoty 435.000 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 35.000 zł.,
2) budowa drogi Sulejów – Wujówka - Strachówka ustala się planowane nakłady do kwoty 912.692 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 571.762 zł.,
3) modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie ustala się planowane nakłady do kwoty 320.000 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 320.000 zł.,
4) budowa drogi Miąse - Kury - Sulejów ustala się planowane nakłady do kwoty 903.263 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 648.620 zł.,
5) modernizacja ul. Fieldorfa w Wołominie ustala się planowane nakłady do kwoty 130.000 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 130.000 zł.,
6) modernizacja ogrzewania budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni ustala się planowane nakłady do kwoty 686.000 zł., w tym limit środków budżetowych na kwotę 323.000 zł.,
7) zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ ustala się planowane nakłady do kwoty 900.000 zł., w tym limit wydatków budżetowych na kwotę 480.000 zł.
2. Wyodrębnia się w zadaniu Modernizacja budynku SZPZOZ w Wołominie następujące etapy:
1) etap 1 - wykonanie drugostronnego zasilenia energetycznego i ustala planowane nakłady do kwoty 39.500 zł., w tym limit wydatków budżetowych do kwoty 39.500 zł.,
2) etap 2 - termomodernizacja budynku głównego szpitala powiatowego w Wołominie i ustala w roku 2004 limit wydatków do kwoty 661.536 zł., a w roku 2005 limit wydatków do kwoty 1.035.985 zł.,
3) etap 3 - remont i modernizacja zespołu operacyjnego SZPZOZ ustala planowane nakłady w roku 2004 do kwoty 1.248.964 zł., w tym limit wydatków budżetowych do kwoty 398.079 zł., a w roku 2005 do kwoty 296.400 zł.


§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XVII-136/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem odpowiednio Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Przedstawiane przez Zarząd Powiatu zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym wynikają z wprowadzenia do budżetu pozyskanych funduszy zewnętrznych oraz niezbędnych przesunięć nakładów.

I w dziale 600 Transport i łączność
1. wprowadzenie nakładów finansowych na budowę drogi Sulejów - Wujówka pozyskanych z programu SAPARD (171.924 zł.),
2. wprowadzenie nakładów finansowych na budowę drogi Miąse - Kury pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej (350.000 zł.),
3. oszczędności powstałe wskutek zmniejszenia nakładów (65.000 zł.) na drogę Kobyłka - Pustelnik przenosi się finansowanie zadań:
 modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie (35.000 zł.),
 modernizacja ul. Fieldorfa w Wołominie (30.000 zł.),

I zwiększa się nakłady na modernizację skrzyżowania Wyszyńskiego (30.000 zł.) w Radzyminie z własnych środków.

II w dziale 801 Oświata i wychowanie:
1. zmniejsza się planowane nakłady na finansowanie inwestycji termomodernizacja ZS w Zielonce (kwota 76.000 zł.) z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na inwestycje termomodernizacja ZS w Wołominie dokonywanym w wyniku roztrzygnięć przetargowych.
2. zwiększa się planowane nakłady na zadanie Modernizacja ogrzewania ZSTZ w Radzyminie o kwotę 188.000 zł. (źródło finansowania pożyczka z WFOŚiGW).

III w dziale 851 Ochrona zdrowia”
 zwiększenie o 30.000 zł. nakładów na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ (finansowana dotacja z Gminy Klembów),
 zwiększenie o 599.115 zł. nakładów na finansowanie termomodernizacji budynku Szpitala (źródło sfinansowania pożyczka z WFOŚiGW).

IV w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie nakładów o 93.000 zł. przeznaczoną na modernizację pawilonów w DPS-ie w Radzyminie (źródło finansowania darowizna Fundacji Sue - Ryder).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2005 razy.