Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-142/04

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie.
Uchwała Nr XVIII-142/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 1.531.500 zł. (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) w dwóch transzach:
– w 2004 r. do kwoty 599.115 zł.
– w 2005 r. do kwoty 932.385 zł.
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania p.n. Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Wołomińskiego na lata 2003 – 2006.


§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem stanowi:
1) weksel własny in blanco,
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu do wysokości kwoty wymienionej w § 1 ust. 1 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy.


§ 3

1. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2011 r.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi ze środków budżetu Powiatu z pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach
2006 – 2011.
3. W corocznych budżetach Powiatu na lata 2006 – 2011 zostaną zabezpieczone środki na spłatę rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętego kredytu.


§ 4

Ustala się roczną karencję w spłacie pożyczki licząc od daty postawienia przez WFOŚiGW środków do dyspozycji Powiatu.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.531.500 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.701.669 zł i obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie elewacji budynku. Planowana pożyczka sfinansuje 89 % kosztów zadania. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą WFOŚ i GW zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,5 do 0,75 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Pożyczka może być częściowo umorzona maksymalnie do wysokości 40%.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1798 razy.