Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-141/04

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Uchwała Nr XVIII-141/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 188.000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania – Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu na lata 2003 –2006 w pozycji Modernizacja ogrzewania budynków ZSTZ Radzymin.


§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.


§ 3

Ustala się roczną karencję w spłacie pożyczki licząc od daty postawienia przez WFOŚiGW środków do dyspozycji Powiatu.


§ 4

1. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2008 r.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi ze środków budżetu Powiatu z pozycji udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 – 2008.
3. W corocznych budżetach Powiatu na lata 2006 – 2008 zostaną zabezpieczone środki na spłatę rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętego kredytu.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 188.000 zł.

Na rok 2004 planowany był do wykonania remont sieci ciepłowniczej zewnętrznej. W związku z awarią kotłów węglowych przeprowadzona została ekspertyza, która wykazała, że nawet wykonanie kosztownego remontu nie zagwarantuje sprawności kotłów w sezonie zimowym 2004/2005. W tej sytuacji Zarząd wystąpił do WFOŚiGW z wnioskiem o udzielenie dotacji w wysokości 312.000 zł. oraz pożyczki w kwocie 188.000 zł. Wkład własny stanowi wykonywany remont sieci ciepłowniczej zewnętrznej.

Planowana pożyczka sfinansuje ok. 30% zadania.

Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 625.000 zł i obejmuje pozycje: wymianę sieci ciepłowniczej zewnętrznej, roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach likwidowanych kotłowni, budowę kotłowni gazowej (dwa piece gazowe) oraz przyłączenie obiektów do sieci.

Prognozowane oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli tj. ok. 3-4 % rocznie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.08Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2000 razy.