Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-140/04

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII-140/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz decyzji nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2004 r., porozumień zawartych na finansowanie remontów dróg z gminami: Ząbki na modrnizację ul. Kolejowej i Piłsudskiego, Jadów w sprawie wspólnego finansowania modernizacji drogi powiatowej nr 36206 oraz z Gminą Klembów w sprawie wspólnego finansowania modernizacji i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 28571, porozumień w sprawie realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim zawartych z Gminami Tłuszcz i Marki, promesy darowizny z Zarządu Fundacji Sue Ryder w Warszawie, decyzji nr ST5-4820-19p/2004 Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, decyzji nr ST4-4822/398/2004 Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej, promesy nr WFOŚiGW-BTW/218/2004 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania pn.: ,,Odnowienie terenu pożarzysk w Międzylesiu i Franciszkowie - etap III”, umowy z dnia 02.07.2004 r. nr 21990/734-070243/03 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 36216 na odcinku Wujówka - Strachówka, decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.07.2004 r. w sprawie dofinansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 01131 Helenów - Rżyska”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 1.537.763 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2440 87.000 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2440 71.200 zł.
§ 2310 270.000zł.
§ 6282 171.924 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 059 161.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych
Rozdział 75622 Udziały pow. w podat. stan. doch. budż państ. § 0020 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 41.449 zł.
Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej § 2780 350.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2310 30.083 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 30.000 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2310 3.600 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6290 93.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2130 128.507 zł.


§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 2.358.278 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300 87.000 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 341.200 zł.
§ 4270 111.000 zł.
§ 4300 35.000 zł.
§ 6050 385.000 zł.
§ 6052 171.924 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4270 151.532 zł.
§ 6050 188.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050 599.115 zł.
§ 6220 30.000 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 21.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050 93.000 zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa § 4300 7.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 128.507 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 8.500 zł.
Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 33.400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560 17.400 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 2820 7.500 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2620 8.500 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.324.878 zł.


§ 3

Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 787.115 zł. będą długoterminowe pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 4

Na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych zwiększa się:
1) przychody i wydatki środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku o kwotę 500 zł.,
2) przychody i wydatki środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 5.000 zł.,
3) przychody i wydatki środków specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie o kwotę 12.500 zł.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie na rok 2004. Zmiany dotyczą następujących pozycji budżetu:

Zwiększenie wpływów budżetowych:
1. w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 87.000 zł. tytułem wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na odnowienie terenu pożarzysk w Międzylesiu i Franciszkowie - etap III.
2. w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 513.124 zł. z następujących źródeł:
 porozumienia z Gminą Ząbki w sprawie wspólnego wykonania modernizacji ul. Kolejowej i Wojska Polskiego kwota dofinasowania120.000 zł.,
 porozumienia z Gminą Jadów w sprawie wspólnego finansowania modernizacji drogi Myszadla - Kąty kwota dofinansowania 100.000 zł.,
 porozumienie z Gminą Klembów w sprawie wpólnego finansowania modernizacji przejazdu kolejowego i chodnika w Ostrówku kwota dofinansowania 50.000 zł.
 przyznanego decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 71.200 zł. przeznaczonego na modernizację drogi powiatowej 01131 Helenów - Rżyska,
 podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie do kwoty 171.924 zł. budowy drogi Wujówka - Strachówka.
3. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 161.000 zł. tytułem zwiększonych wpływów z odpłatności za koncesje i licencje.
4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 100.000 zł. tytułem wyższego niż planowano udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
5. w dziale 758 Różne rozliczenia tytułem wprowadzenia środków z:
 rezerwy subwencji oświatowej na kwotę 41.449 zł. przeznaczoną na dofinansowanie remontów w LO w Radzyminie (podjazd dla niepełnosprawnych) i w ZSE w Wołominie,
 rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 350.000 zł. przeznaczoną na modernizację drogi Miąse - Kury - Sulejów.
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.083 zł. tytułem rozliczenia z Gminą Tłuszcz za wykonany remont w budynku przy ul. Kościelnej wspólnie użytkowanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i Szkołę Podstawową.
7. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 33.600 zł. z następujących źródeł:
 dotacji z gminy Klembów na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie kwota 30.000 zł.,
 podpisanych porozumień z gminami Marki i Tłuszcz na realizację programu mamograficznego kwota 3.600 zł.
8. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 93.000 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania z Fundacji Sue Ryder przeznaczonego na modernizację pawilonu w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
9. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 128.507 zł. tytułem otrzymanej dotacji z budżetu Państwa na sfinansowanie stypendii dla młodzieży.


Zmiany po stronie wydatków budżetowych dotyczą:
1. w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę 87.000 zł. z przeznaczeniem na odnowienie terenu pożarzysk w Międzylesiu i Franciszkowie, prace finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.044.124zł. z przeznaczeniem na:
 zakup materiałów do napraw dróg (kwota 341.200 zł.),
 zakup usług remontowych (kwota 111.000 zł.),
 zakup usług pozostałych (kwota 35.000 zł.),
 inwestycje drogowe tj. budowa drogi Miąse - Kury (350.000 zł.), modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego Radzymin (35.000 zł.) i budowa drogi Wujówka - Strachówka (171.924 zł.)
wydatki finansowane ze środków gmin, dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, programu SAPARD, rezerwy subwencji ogólnej oraz środkami własnymi.
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę 339.532 zł. z przeznaczeniem na:
 remonty w szkołach (kwota 151.532 zł.) związane z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych w LO w Radzyminie i z przygotowaniem sal komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych (wyposażenie otrzymujemy nieodpłatnie),
 modernizację ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni (zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW).
W wyniku awarii kotłów węglowych przeprowadzona została ekspertyza, która wykazała, że nawet wykonanie kosztownego remontu nie gwarantuje sprawności kotłów w sezonie grzewczym 2004/2005. Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wniosku do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki i dotacji na w/w zadania. Remont obejmowałby pozycje: wymiana sieci ciepłowniczej zewnętrznej (zaplanowanej w budżecie na rok 2004), prace remontowo - budowlane w kotłowni, budowę kotłowni gazowej oraz przyłączenie do sieci.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 650.115 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 programu wczesnej profilaktyki raka piersi kwota 21.000 zł.,
 termomodernizacji budynku głównego Szpitala, zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW, planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian i wykonanie elewacji (599.115 zł.)
 zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ (30.000 zł),
5. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100.500 zł. z przeznaczeniem na finansowanie:
 modernizacji pawilonu dla pensjonariuszy koszt modernizacji finansowany w 50 % ze środków fundacji Sue Ryder (kwota 93.000 zł.),
 wydatków związanych z działalnością poradnictwa na kwotę 7.500 zł. (finansowanie zmniejszenie kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych).
6. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 128.507 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych finansowane dotacją celową z budżetu Państwa.
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.500 zł. z przeznaczeniem na zakup usług, źródło finansowanie zmniejszenie wysokości dotacji na realizację imprez kulturalnych.

W załączniku wydatki na zadania inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne zmiany dotyczą:
I w dziale 600 Transport i łączność
1. wprowadzenie nakładów finansowych na budowę drogi Sulejów - Wujówka pozyskanych z programu SAPARD (171.924 zł.),
2. wprowadzenie nakładów finansowych na budowę drogi Miąse - Kury pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej (350.000 zł.),
3. oszczędności powstałe wskutek zmniejszenia nakładów na drogę Kobyłka - Pustelnik przenosi się finansowanie zadań:
 modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie (35.000 zł.),
 modernizacja ul. Fieldorfa w Wołominie (30.000 zł.)
w dziale 801 Oświata i wychowanie:
zmniejsza się planowane nakłady na finansowanie inwestycji termomodernizacja ZS w Zielonce (o kwotę 76.000 zł.) z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na inwestycje termomodernizacja ZS w Wołominie, przeniesienie wnioskowane jest w związku z roztrzygnięciem przetargów.
zwiększa się planowane nakłady na zadanie Modernizacja ogrzewania ZSTZ w Radzyminie o kwotę 188.000zł.
w dziale 851 Ochrona zdrowia”
zwiększenie o 30.000 zł. nakładów na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ (finansowana dotacja z Gminy Klembów),
zwiększenie o 599.115 zł. nakładów na termomodernizację budynku Szpitala (źródło sfinansowania pożyczka z WFOŚiGW).
w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie nakładów o 93.000 zł. przeznaczoną na modernizację pawilonów w DPS-ie w Radzyminie.

Zmiany w załączniku dotacje dla podmiotów niepublicznych dotyczą zmniejszenia dwóch pozycji:
w dziale 852 - dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 7.500 zł. co wynika z rezygnacji z dotacji przez Mazowieckie Towarzystwo Powrót z ,,U”,
w dziale 921 - zmniejszenie kwoty dotacji o 8.500 zł. w związku z rezygnacją przez wnioskodawców z podpisania umowy.

Prognoza długu powiatu przy założeniu, że dochody budżetu Powiatu będą wynosiły w latach 2004 - 2006 56.547.926 zł.,:
na 31.12.2004 r. dług wyniesie 14.679.534 zł., co stanowi 25 % prognozowanych dochodów,
na 31.12.2005 r. dług wyniesie 16.859.222 zł., co stanowi 29 % prognozowanych dochodów,
na 31.12.2006 r. dług wyniesie 14.602.937 zł. co stanowi 25 % prognozowanych dochodów.
Dopuszczalny limit 60 %.
Spłata rat kapitałowych i odsetkowych wyniesie w latach 2004 - 2006 6 % prognozowanych dochodów budżetu.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
 • Załącznik nr 2
  Przychody i wydatki środków specjalnych.
 • Załącznik nr 3
  Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.
 • Załącznik nr 4
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 • Załącznik nr 5
  Prognoza długu Powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne.
 • Załącznik nr 6
  Przychody i rozchody budżetu Powiatu.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2577 razy.