Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-138/04

w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Uchwała Nr XVIII-138/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie:utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Tworzy się środki specjalne w Domu Pomocy społecznej w Radzyminie.
2. Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie na wyodrębnionym rachunku bankowym.


§ 2

Przychodami środków specjalnych są:
1) przychody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,
2) przychody z tytułu odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane Domowi Pomocy Społecznej w Radzyminie w zarząd bądź w użytkowanie,
3) nawiązki,
4) przychody za świadczenia usług, których zakres nie jest objęty obowiązkiem działania Domu Pomocy Społecznej, z wyłączeniem usług najmu,
5) przychody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego środków specjalnych.


§ 3

Środki specjalne przeznacza się na:
1) finansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej, z wyłączeniem finansowania kosztów wynagrodzeń dla pracowników,
2) dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej,
3) finansowanie celów wskazanych przez darczyńcę.


§ 4

1. Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środków specjalnych.
2. Środki specjalne nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 11.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1796 razy.