Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem. Miejsce dostawy piasku: Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A

termin składania ofert do dnia 02.10.2014 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWEWydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem.
Miejsce dostawy piasku: Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A.

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt:
Posiadane wyposażenie Wymóg konieczny
Piasek sortowany frakcji od 0-2mm tak

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 02.10.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup 1T piasku sortowanego 0-2mm z przywozem”
nie otwierać przed 02.10.2014 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 02.10.2014r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.09.2014 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 26.09.2014 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2014 r., godz. 12.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.09.2014 r., godz. 10.08Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4970 razy.