Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie robót polegających na odtworzeniu rowu odwadniającego drogę powiatową

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 22.09.2014 r. do godz. 12.00
Informacja z dnia 17.09.2014 r.

W związku z pomyłką w dacie przedłużamy termin składania ofert do 22.09.2014 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Wykonanie robót polegających na odtworzeniu rowu odwadniającego drogę powiatową o dł. 680 mb, wycięcie i wykarczowanie krzewów na odcinku 300 mb, oczyszczeniu dwóch przepustów o łącznej długości 18 mb w miejscowości Jaźwie, oraz wykonanie i montaż barierki ochronnej w miejscowości Stryjki o długości 6 mb na terenie gm. Tłuszcz powiat Wołomin


Zakres prac:

1) odtworzenie rowu odwadniającego drogę powiatową o dł. 680 mb
2) wycięcie i wykarczowanie krzewów na odcinku 300 mb
3) oczyszczeniu dwóch przepustów o łącznej długości 18 mb
4) wykonanie i montaż barierki ochronnej o długości 6 mb

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w formularzu cenowym.
Czas realizacji zadania 3 tygodnie od wprowadzenia na budowę.

Zapytania w sprawie przedmiotu zamówienia można składać do Wydziału inwestycji i drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wszelkie wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiat Wołomiński
ul. Kobyłkowska 1 05-200 Wołomin
Telefaks: (022) 776-19 40
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Andrzej Nocoń tel. (22) 776-19-40

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.09.2014 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wykonanie robót polegających na odtworzeniu rowu odwadniającego drogę powiatową o dł. 680 mb, wycięcie i wykarczowanie krzewów na odcinku 300 mb, oczyszczeniu dwóch przepustów o łącznej długości 18 mb w miejscowości Jaźwie, oraz wykonanie i montaż barierki ochronnej w miejscowości Stryjki o długości 6 mb na terenie gm. Tłuszcz powiat Wołomin
nie otwierać przed 20.09.2014 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 20.09.2014r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy,.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Formularz cenowy (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.09.2014 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.09.2014 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.09.2014 r., godz. 09.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.09.2014 r., godz. 09.33Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4815 razy.