Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Budowa peronu przystankowego w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz

termin składania ofert: do dnia 13.08.2014 r. do godz. 12.00
Zakres prac:
1. Wykonanie uzyskanie zatwierdzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
2. Wykonanie nawierzchni peronu postojowego
3. Wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni.
4. Inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w formularzu cenowym.
Czas realizacji zadania 2 tygodnie od wprowadzenia na budowę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 13.08.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
Budowa peronu przystankowego w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz nie otwierać przed do dnia 13.08.2014 r. do godz. 14.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 13.08.2014 r. do godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy,.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Formularz cenowy (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 22.07.2014 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 07.08.2014 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2014 r., godz. 10.28Joanna WieczorekEdycja strony
07.08.2014 r., godz. 10.28Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 13.31Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4523 razy.