Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4351W w Poświętnem (przy szkole)

termin składania ofert do dnia 23.07.2014 r. do godz. 12.00
Zakres prac:
1) Wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
2) Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni chodników, krawężników.
3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
4) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów.
5) Inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w formularzu cenowym.
Czas realizacji zadania 2 tygodnie od wprowadzenia na budowę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 23.07.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4351W w Poświętnem (przy szkole) nie otwierać przed 23.07.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 23.07.2014r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy,.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 16.07.2014 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 16.07.2014 r., godz. 08.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2014 r., godz. 08.18Joanna WieczorekEdycja strony
16.07.2014 r., godz. 08.14Joanna WieczorekEdycja strony
16.07.2014 r., godz. 08.13Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4086 razy.