Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2014 roku”.

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2014 roku”.

Ofertę należy złożyć do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
Ewentualnych wyjaśnień udzielają:
 Michał Kawka, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, m.kawka@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 161,
 Barbara Zajkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 154.
I. Zakres zadania obejmuje:
1. dokonanie poboru i badania prób wód powierzchniowych w dwóch seriach pomiarowych, w punktach kontrolno – pomiarowych, wg tabeli nr 1,
2. opracowanie wyników badań oraz sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego Sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2014 roku”

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i lokalizacji punktów monitoringowych lub ilości badań, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.
III. Sposób wykonania i zakres badań:
1. badania powinny być wykonane z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011r. Nr 257 poz. 1545), w zakresie niżej wymienionych wskaźników:
a. elementy fizykochemiczne:
1) temperatura wody,
2) zawiesina ogólna,
3) tlen rozpuszczony,
4) pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
5) chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr,
6) chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn,
7) ogólny węgiel organiczny,
8) przewodność w 20 °C,
9) substancje rozpuszczone,
10) siarczany, chlorki, wapń, magnez,
11) odczyn pH,
12) azot amonowy,
13) azot Kjeldahla,
14) azot azotanowy,
15) azot ogólny,
16) fosfor ogólny,
b. wskaźniki bakteriologiczne (bakterie grupy coli, bakterie grupy coli typu fekalnego, bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, enterokoki kałowe),
2. badania monitoringowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, a analizy wykonywane przez laboratoria posiadające wdrożony system jakości lub posiadające akredytację, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
IV. Oferta powinna zawierać:
1. cenę jednostkową netto wykonania jednorazowego badania w jednym punkcie kontrolno-pomiarowym, wskaźników określonych w pkt III. niniejszego zaproszenia do składania ofert,
2. cenę jednostkową netto opracowania sprawozdania końcowego,
3. całkowity koszt brutto realizacji przedmiotowego zadania,
4. termin realizacji zadania i dostarczenia sprawozdania końcowego.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. złożenie oświadczenia o:
a. prowadzeniu badań monitoringowych zgodnie z obowiązującymi normami,
b. wykonaniu niezbędnych analiz w laboratoriach posiadających wdrożony system jakości lub posiadających akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
2. złożenie uwierzytelnionej kopii certyfikatu akredytacji.

VI. Termin związania ofertą:
1. do 21 dni od daty upływu terminu składania ofert,
2. w przypadku wybranej oferty – do dnia rozliczenia przedmiotu zamówienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 04.06.2014 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 04.06.2014 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2014 r., godz. 13.07Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4209 razy.