Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-127/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
Uchwała Nr XVI-127/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004:
1. W zadaniu pn. Modernizacja ul. Poniatowskiego i Napoleona w Kobyłce zwiększa się planowane środki budżetu Powiatu do kwoty 448.080 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania.
2. W zadaniu pn. Modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie zwiększa się planowane nakłady do kwoty 250.000 zł.
3. W zadaniu pn. Udział w modernizacji drogi 634 zmniejsza się planowane nakłady do kwoty 100.000 zł.
4. Wprowadza się zadanie - Zmiana systemu ogrzewania w budynku Starostwa przy ul. Kobyłkowskiej i ustala planowane nakłady na kwotę 67.000 zł.
5. W zadaniu pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Komendy PSP ustala planowane nakłady na kwotę 783.000 zł.
6. W zadaniu pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie zwiększa się planowane nakłady do kwoty 793.500 zł.
7. W zadaniu pn. Modernizacja budynku LO Radzymin zmniejsza się planowane nakłady do kwoty 162.000 zł.
8. W zadaniu pn. termomodernizacja ZS Zielonka zwiększa się planowane środki budżetu Powiatu do kwoty 256.000 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania.
9. W zadaniu pn. Termomodernizacja ZS w Wołominie zwiększa się planowane środki z budżetu Powiatu do kwoty 303.000 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania.
10. W zadaniu pn. Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się planowane środki z budżetu Powiatu do kwoty 140.000 zł.


§ 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XI-83/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w następujących pozycjach:
1. Zadanie - Modernizacja ul. Poniatowskiego i Napoleona w Kobyłce - zwiększenie środków budżetu o kwotę 248.080 zł. tj. do kwoty 448.080 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania, kwota zwiększenia składa się:
A) z dotacji w wysokości 80.000 zł. z gminy Kobyłka,
B) z wprowadzenia udziału Komitetu Osiedlowego z Kobylaka w wysokości 18.080 zł.,
C) przeniesienia środków zaplanowanych jako udział w modernizacji drogi 634 w wysokości 150.000 zł.
2. Zadanie - Modernizacja skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie - zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 95.000 zł. tj. do kwoty 250.000 zł.
3. Zadanie - Udział w modernizacji drogi 634 - zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 150.000 zł. tj. do kwoty 100.000 zł. Przeniesienie środków dokonywane jest na zadanie modernizacja ul. Poniatowskiego w Kobyłce tj. drogi łączącej się z drogą 634.
4. Zadanie - Zmiana systemu ogrzewania w budynku Starostwa przy ul. Kobyłkowskiej - przewidywany koszt zadania 67.000 zł. Wprowadzenie zadania wynika z realizacji celu strategicznego - wdrożenie programów wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Budynek Starostwa przy ul. Kobyłkowskiej jest zasilany z kotłowni węglowej należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W ramach zadania planuje się doprowadzenie gazu, wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Planowane źródła finansowania środki własne w wysokości 10.000zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 57.000 zł.
5. Zadanie - Zakupy samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Powiatowej Komendy PSP - przewidywany koszt zadania 783.000zł. samochód kupowany dla Komendy wspólnie z Gminami oraz Wojewódzką Komendą. Źródła finansowania:
 środki własne w wysokości 67.780 zł. (umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w roku 2002),
 pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 132.500 zł.,
 środki Gmin i Komendy Wojewódzkiej w wysokości 583.000 zł.
6. Zadanie - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - zwiększenie nakładów o kwotę 118.500 zł. wynika z wprowadzenia zadania termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, źródło finansowania - środki własne (umorzenie pożyczek z NFOŚiGW) w wysokości 25.000 zł. oraz pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 93.500 zł.
7. Zadanie - Modernizacja budynku LO Radzymin - zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 3.000 zł. jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania i obniżenia wysokości zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW.
8. Zadanie - Termomodernizacja ZS w Zielonce - zwiększenie planowanych środków z budżetu o kwotę 136.000 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania co jest wynikiem wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚiGW.
9. Zadanie - Termomodernizacja ZS w Wołominie - zwiększenie nakładów o kwotę 193.000zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania co jest wynikiem wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚiGW.
10. Zadanie - Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy - zwiększenie planowanych środków o kwotę 40.000 zł. wynika z wprowadzenia do budżetu 2004 środków niewykorzystanych na realizację zadania w roku 2003. Środki te są niezbędne na dokończenie zadania.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Wydział Finansowy
Za treść dokumentu odpowiada: Jadwiga Tomasiewicz

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 11.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2085 razy.