Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na remont pracowni fizyko-chemicznej w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1

Termin składania ofert: 17.04.2014r. godzina 10.00
Należy wykonać remont pracowni fizyko-chemicznej polegający na wymianie naświetli na naświetla z szybą bezpieczną P4, drzwi wejściowych do pracowni i na zaplecze. Wymianie zniszczonej odchodzącej od podłoża posadzki PCV stwarzającej niebezpieczeństwo dla młodzieży korzystającej z pracowni oraz wymianie uszkodzonych urządzeń sanitarnych, elektrycznych oraz przystosowania w/w pomieszczenia dla potrzeb pracowni.

Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp.Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 08.04.2014 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 08.04.2014 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2014 r., godz. 14.49Joanna WieczorekEdycja strony
08.04.2014 r., godz. 14.28Joanna WieczorekZmiana kolejności podlinków
08.04.2014 r., godz. 14.28Joanna WieczorekZmiana kolejności podlinków
08.04.2014 r., godz. 14.27Joanna WieczorekEdycja strony
08.04.2014 r., godz. 14.02Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4055 razy.