Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2014r. wpłynęła od Starosty Wołomińskiego do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pani M. G. z 06.01.2014r. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani G. zarzuca w skardze lekceważenie przez PINB prawa mieszkańców do informacji publicznej w sprawie firmy Meliorex, udzielanie wymijających odpowiedzi i ignorowanie lokalnej społeczności.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 19.02.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W dniu 25.11.2013r. Pani M. G., działająca w imieniu Komitetu Społecznego Leśniakowizny, drogą elektroniczną zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat funkcjonowania firmy Meliorex. W odpowiedzi z dnia 09.12.2013r. PINB wskazał na nieprecyzyjność wniosku oraz wezwał do jego uzupełnienia pod rygorem umorzenia postępowania. W odpowiedzi wskazano również, że PINB w Wołominie nie jest organem właściwym w sprawie legalności prowadzenia określonej działalności gospodarczej i nie posiada informacji odnośnie legalności prowadzenia działalności gospodarczej przez Meliorex Sp. z o. o. W dniu 14.12.2103r. Pani G. drogą elektroniczną zwróciła się z wnioskiem o kontrolę w zakresie zmiany sposobu użytkowania 2 obiektów budowlanych przy ul. Kasprzykiewicza 112 (…) których użytkownikiem jest firma Meliorex oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydanie zgody na zmianę sposobu użytkowania terenu działki, która z działki o charakterze mieszkaniowym została przekształcona w teren przemysłowy(…). W odpowiedzi na ten wniosek skarżąca została pismem z dnia 24.12.2013r. poinformowana, że wyżej wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Nie ma również takiego charakteru wniosek w sprawie indywidualnej, ani żądanie podjęcia przez PINB w Wołominie określonych działań. Jednocześnie skarżąca została poinformowana, że nieruchomość przy ul. Kasprzykiewicza 112 została poddana kontroli w zakresie zgodności znajdujących się na niej obiektów budowlanych z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz podjęte zostały działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.
Skarżąca uzyskała zatem odpowiedzi na swoje wystąpienia i została również poinformowana o tym, iż w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest możliwe składanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach indywidualnych.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1023 razy.