Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 445/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
Uchwała Nr XXXVIII – 445/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, oznaczonej jako działki nr ewidencyjny 81/2 i 82/4, obręb 4-90-04, o łącznej powierzchni 0,0110 ha, położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00096056/8 bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 nastąpi w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ew. 82/2, obręb 4-90-04, dla której prowadzona jest KW WA1W/00066754/2, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, na rzecz jej współwłaścicieli Marianny i Stanisława małżonków Werelich.


§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wskazanej w § 1 w wysokości 35% (trzydzieści pięć procent) ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.55Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1535 razy.