Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII - 439/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
Uchwała Nr XXXVIII-439/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 149 825 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.828.648 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 825 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 152.810.048 zł

§3


Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.50Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.49Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1519 razy.