Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 433/2014

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XXXVIII – 433/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2014 Gminie Klembów pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl z przeznaczeniem na zadania Gminy dotyczące polityki prorodzinnej.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).


§ 2

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i jej cele oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Wołomińskim a Gminą Klembów.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVII-410/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Klembów dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1475 razy.