Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 15.11.2013 r. wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana H. K. z 29.09.2013r. na Starostę Wołomińskiego i Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Następnie 03.12.2013r. do Rady Powiatu Wołomińskiego wpłynęły wyjaśnienia do skargi. Skarżący zarzuca w skardze przewlekłość postępowania w sprawie odzyskania nieruchomości na terenie miasta Warszawy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, która na posiedzeniu w dniu 16.01.2014r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono że, długotrwałość postępowania wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy i ciągłej zmiany spadkobierców. Cały czas trwają prace, aby jak najszybciej zakończyć sprawę. O powodach i okolicznościach związanych z długotrwałością postępowania Skarżący jest na bieżąco informowany. W przedmiotowej sprawie pozostała do wydania decyzja rozstrzygająca o zwrocie nieruchomości, wydanie której należy poprzedzić powiadomieniem stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z zasady tej wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. O powyższych działaniach podejmowanych przez organ strony postępowania, w tym Skarżący, są informowane na bieżąco. Przewidywany termin załatwienia sprawy to 30 marca 2014r.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 954 razy.