Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2014 r. do godz. 17.00
Wołomin, dnia 07.01.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.Termin ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w poniższym zapytaniu ofertowym zostanie ogłoszony w dniu 24.01.2014 r.


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05 – 200 Wołomin
Strona internetowa: www.powiat-wolominski.pl
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel./fax. (22) 787-43-03 w.120 / 776-50-93

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie zgodnie art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy tj.:
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych,
d) badań kierowców,
oraz wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Zakres diagnostyki do badań oraz wydawania zaświadczeń określonych w ust. 1 pkt. b,
ustalono na podstawie oferty wykonawcy. Zamawiający dodatkowo zleca wykonanie następujących badań:
a) zakres diagnostyki dla pracowników administracyjno – biurowych: morfologia, mocz – badania ogólne, cholesterol całkowity, kobiety dodatkowo mammografię lub USG i cytologię oraz dodatkowe wskazane przez lekarza medycyny pracy,
b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi: diagnostyka jak w punkcie a) oraz diagnostyka wskazana dodatkowo przez lekarza medycyny pracy ze względu na charakter wykonywanej pracy.
c) osoby kierujące pracownikami: diagnostyka jak w punkcie a) oraz dodatkowo cholesterol HDL i EKG,

UWAGA!!!
Mammografia lub USG i cytologia – po wyrażeniu chęci poddania się tym badaniom przez pracownika.

III. ZAKRESEM ŚWIADCZEŃ OBJĘCI BĘDĄ:
1. Kandydaci do pracy w Starostwie Powiatowym w Wołominie – wg potrzeb,
2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie, dyrektorzy szkół podległych Starostwu oraz jednostek podległych – wg potrzeb.
UWAGA!!!
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA SKIEROWANYM PRACOWNIKOM DOSTĘPU DO W/W USŁUG POZA KOLEJNOŚCIĄ LUB PO USTALENIU TERMINU ORAZ GODZINY PRZYJĘCIA.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
4. Oferta (załącznik 1) oraz wzór umowy (załącznik 2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
5. Wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.
UWAGA!!!
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
W ofercie należy podać ceny netto i brutto niżej wymienionych usług. Zamawiający przewiduje, że w 2014 roku około 70 osób będzie objętych badaniami okresowymi i kontrolnymi.
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA BADAŃ LUB KONSULTACJI NIE UWZGLĘDNIONYCH W ZAPYTANIU WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UZGODNIENIA KAŻDORAZOWO Z ZAMAWIAJĄCYM ZAKRESU ORAZ CENY USŁUGI.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie” w terminie do dnia 20.01.2014 r. do godz. 1700 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl , lub faksu na numer (22) 776-50-93.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie, sala konferencyjna, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.01.2014 r., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone dnia 23.01.2014 o godz. 1500 na stronie internetowej pod ogłoszeniem zapytania ofertowego.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.
5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. OCENA OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Podczas wyboru oferty Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę wysokość wynagrodzenia – 100%.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najniższą cenę w porównaniu do innych złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. V.3.
2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

IV. KONTAKT ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba kontaktową oraz udzielającą dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Bańka, tel. (22 787-43-03 w.128)
V. ZAŁACZNIKI:
1. Oferta – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Obowiązujący cennik usług medycznych


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.01.2014 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.01.2014 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2014 r., godz. 13.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.01.2014 r., godz. 13.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 13.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 13.28Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4547 razy.