Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV – 377/2013

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała Nr XXXIV – 377/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2013r., poz. 704) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1, 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 111 zł
- motocykl- 220 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t-483 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-603 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t-854 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t-1259 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne-1532 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 18 zł
- motocykl-25 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t-38 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-50 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t- 72 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t-134 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne- 198 zł


§ 2

1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII-242/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 23.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2013 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2013 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2013 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2101 razy.