Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII - 365/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXIII-365/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013; częściowo unieważniona Uchwałą Nr 24.408.2013Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r.Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 439.585 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 161.651.383 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 439.585 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 170.299.548 zł.


§ 3

„§ 3. W uchwale Nr XXXII-355/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
a)W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-355/2013 z dnia 27.08.2013 r. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w części dotyczącej dotacji bieżących:
w pkt 1 zapis
„1. Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizacją programu polityki prorodzinnej”
otrzymuje brzmienie:
„1.Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzonych przez Gminę ulg dla rodzin wielodzietnych dotyczących: a) zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci w publicznych szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.”
w pkt. 2 zapis
„2. Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: ”Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny"
otrzymuje brzmienie:
„2.Przekazanie zadania Gminie Klembów w ramach programu TAKrodzina.pl :dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny”
w pkt 3 zapis
„3.Pomoc finansowa dla Gminy Marki na realizację programu polityki prorodzinnej”
otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Marki na realizację polityki prorodzinnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzonych przez Gminę ulg dla rodzin wielodzietnych dotyczących:
a)zniżki w opłatach za świadczenia w publicznych przedszkolach w zakresie przekraczającym podstawę programową.”
w pkt 4 zapis
„4.Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: ”Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny”.”
otrzymuje brzmienie:
„4.Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Marecki Ośrodek Kultury posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny", i zadania pn "Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny".”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. tabela Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1
w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.12.2013 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2013 r., godz. 08.24Małgorzata JeznachEdycja strony
04.10.2013 r., godz. 11.41Małgorzata JeznachEdycja strony
04.10.2013 r., godz. 11.41Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 14.50Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 14.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2420 razy.