Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 345/2013

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej Unieważniono Uchwałą Nr 17.322.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013roku.
Uchwała Nr XXXI – 345/2013
Rada Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2013 Gminie Poświętne pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzonych przez Gminę ulg dla rodzin wielodzietnych dotyczących:
a) zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 3.200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie między Gminą Poświętne a Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 15.07.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.07.2013 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 28.08.2013 r., godz. 09.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2013 r., godz. 09.03Magdalena RudnikEdycja strony
16.07.2013 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2149 razy.