Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 344/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych
Uchwała Nr XXXI – 344/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela Gminie Wołomin w roku 2013:
a) pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wołomin w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie zadania p.n. „Budowa odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach”;
b) pomocy rzeczowej w formie przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji o wartości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Środki na udzielenie pomocy finansowej zabezpiecza się w Dziale 600 Rozdziale 60016.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Wołomin i Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 15.07.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.07.2013 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 16.07.2013 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 09.33Małgorzata JeznachEdycja strony
16.07.2013 r., godz. 09.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2033 razy.