Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX – 308/2013

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2013r. poz. 6227)
Uchwała Nr XXIX – 308/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.24Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 12.20Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 3582 razy.