Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 338/2013

w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr XXX – 338/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1.Powiat Wołomiński udziela w roku 2013 pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Krajowej Edukacji Narodowej – Filia w Wołominie.
2.Wartość pomocy finansowej wyniesie 11.112 zł (słownie: jedenaście tysięcy
sto dwanaście złotych).
3.Środki finansowe niezbędne do udzielenia pomocy finansowej, o której mowa
w § 1 są zabezpieczone w budżecie Powiatu Wołomińskiego w dziale
801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne.


§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczanie środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim
a Województwem Mazowieckim.


§ 3
Traci moc uchwała Nr XXIX-310/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.02Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2227 razy.