Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX - 336/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXX-336/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Wołomińskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1
Do uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan dochodów o kwotę 775.000 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 159.093.610 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 3.125.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 167.399.049 zł.


§ 3
1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.305.439 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 6.391.492 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.913.947 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 16.913.947 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.913.947 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8.608.508 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,
c) udzielenia Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ w Wołominie pożyczki
w kwocie 3.000.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4
1.W uchwale Nr XXIX-307/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
a) w tabeli Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-307/2013
z dnia 27.05.2013 r. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność
w części dotyczącej dotacji bieżących w pkt. 9 zapis.
„9. Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację programu TAK Rodzina”
otrzymuje brzmienie:
„9. Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego
lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.”
b) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-307/2013
z dnia 27.05.2013 r. pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych” w poz. dział 852 rozdział 85295 zapis:
„Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację programu TAK Rodzina”
otrzymuje brzmienie:
„Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.”
c) w uzasadnieniu do uchwały w części II.1 w pkt. 5b zapis dotyczący dotacji dla Gminy Zielonka na realizację programu TAK Rodzina uzupełnia się o następującą treść: „na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy
lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny”.


§ 5
Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie
z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. tabeli Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013”
do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie
zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
5. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1
w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 11.33Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 11.31Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2485 razy.