Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 335/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
Uchwała Nr XXX – 335/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku
z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
§ 2

Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 11.32Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 11.15Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 11.14Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 11.12Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2481 razy.