Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 334/2013

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXX – 334/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595) w związku z art. 114 ust. 2 i art. 115 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1
Zwiększa się jednorazowo w 2013 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku w sposób określony niniejszą uchwałą.

§ 2
Dofinansowanie o którym mowa w §1 Uchwały wynosi:
a) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Wołominie przy
ul. Geodetów 73 - 1 400 zł;
b) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 z siedzibą w Nowych Załubicach przy
ul. Opolskiej75a - 1 400 zł;
c) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 z siedzibą w Wołominie przy
ul. Przejazdowa 4 – 1 400 zł;
d) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 z siedzibą w Poświętnym przy
ul. Międzyleś 101 – 1 400 zł.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 dotyczy każdego dziecka umieszczonego
w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
3. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku dzieci zostały zagwarantowane
w budżetach placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 11.06Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2124 razy.