Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX - 323/2013

zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XXX - 323/2013
Rada Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnejNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXIX – 305/2013 Rada Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 skreśla się lit. b;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 23.520 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.51Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2135 razy.