Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 319/2013

w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXX – 319/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.plNa podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 46, art. 47, art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przekazuje się Gminie Ząbki do realizacji w roku 2013 zadania pn.:
„Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ząbkach oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny".
2. Powiat przekaże na realizację zadania dotację w wysokości 11.840 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych)..
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust.1, określi porozumienie zawarte między Gminą Ząbki a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.47Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 10.46Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2257 razy.