Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 317/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXX – 317/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.plNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 pkt 16 i art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą Nr XXI – 235 / 2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXIII – 259/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
w następujący sposób:
1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W ramach dotacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, Powiat Wołomiński ponosi do 40% kosztów realizacji zadania, przy czym zwrot kosztów przez Gminę zakupu biletu dla jednej osoby nie może być mniejszy niż 50% jego ceny, a dofinansowanie ze środków Powiatu dla jednej osoby nie może przekroczyć 20% ceny biletu.”;
2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określa się Regulamin udzielania Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego dotacji na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”;
3) tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Regulamin udzielania Gminom z terenu Powiatu Wołomińskiego dotacji na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl”;
4) w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 11, § 12, § 13 załącznika nr 1 do uchwały wyrażenie „pomoc finansowa w formie dotacji celowej” zastępuje się słowem „dotacja”
w odpowiedniej formie;
5) w § 5 zdanie drugie załącznika nr 1 do uchwały wyrażenie „załącznik nr 1” zastępuje się słowem „załącznik”;
6) § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2013 składa się w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.
7) § 7 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 6 ust. 2, nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.”
8) w § 13 załącznika nr 1 do uchwały skreśla się zdanie drugie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.44Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2060 razy.