Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-316/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
Uchwała Nr XXX-316/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994
o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 Szpitala Powiatowego
w Wołominie zawierające:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.559.156,74 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony
pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 74/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.417.807,14 zł (słownie: dwa miliony
czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedem złotych 14/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2012 wykazujące kapitał własny w kwocie 9.681.166,21 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 21/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych kwotę 58.685,56 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy
sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 56/100),
- informację dodatkową i objaśnienia.


§ 2
Ujemny wynik finansowy w kwocie 2.417.807,14 zł (słownie: dwa miliony
czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedem złotych 14/100) zostanie pokryty przez Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ we własnym zakresie.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.41Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2337 razy.