Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 315/2013

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
Uchwała Nr XXX – 315/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012



Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2012;
3) Opinią z badania sprawozdania finansowego;
4) Opinią regionalnej izby obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego;

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.39Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 10.39Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2086 razy.