Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-314/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012
Uchwała Nr XXX-314/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony
na dzień 31.12.2012 i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów
w kwocie 15.044.942,04 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści cztery tysiące
dziewięćset czterdzieści dwa złote 04/100),
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony
na dzień 31.12.2012 i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów
w kwocie 155.041.429,56 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów
czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 56/100),
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2012 i wykazujący zysk w kwocie 50.224.999,96 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100),
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych
Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2012 i wykazujące fundusz
w kwocie 138.391.819,15 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów
trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 15/100),
5) łączne sprawozdanie finansowe inspekcji za rok 2012.

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu powiatu wołomińskiego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.38Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 10.37Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 10.35Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2170 razy.