Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-307/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXIX-307/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.460.820 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 158.244.666 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.605.450 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 170.450.105 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.205.439 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 11.391.492 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 813.947 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 20.813.947 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.813.947 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8.608.508 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,
c) udzielenia Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ w Wołominie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.06.2013 r., godz. 15.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.06.2013 r., godz. 09.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2013 r., godz. 09.12Małgorzata JeznachEdycja strony
04.06.2013 r., godz. 12.50Magdalena RudnikEdycja strony
03.06.2013 r., godz. 15.10Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2316 razy.