Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-297/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXVIII-297/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 269.245 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 151.438.196 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 269.245 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 163.499.005 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 29.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 14.04Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 14.03Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.33Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2434 razy.