Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII – 296/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013
Uchwała Nr XXVIII – 296/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)w związku z art.89 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), do kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych.)


§ 2

Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.391.492 zł.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.608.508 zł


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z jej oprocentowaniem stanowić będzie weksel in blanco.


§ 4

1.Spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2024
2.Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 29.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2093 razy.