Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała XXVI-276/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała XXVI-276/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013


Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1
Do uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.§ 2
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan dochodów o kwotę 305.462 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 148.223.040 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan wydatków o kwotę 439.022 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 159.748.092 zł.


§ 3
1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.525.052 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 11.391.492 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 133.560 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 20.133.560 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.133.560 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8.608.508 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,
c) udzielenia Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ w Wołominie pożyczki
w kwocie 3.000.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4
„W § 8 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały dodaje się pkt. 5:
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000 zł.”


§ 5
Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 04.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2013 r., godz. 13.31Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.29Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2306 razy.