Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI - 275/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 Unieważniona Uchwałą Nr 7.127.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku
Uchwała Nr XXVI - 275/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn.”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” w części dotyczącej lat 2013 - 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 04.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.03.2013 r., godz. 10.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2013 r., godz. 10.14Małgorzata JeznachEdycja strony
29.03.2013 r., godz. 10.13Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.20Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.20Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.17Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2325 razy.