Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-274/2013

w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej w 2013 r. dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
Uchwała Nr XXVI-274/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej w 2013 r. dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się udzielić w roku 2013 pożyczkę długoterminową dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie, dla którego organem założycielskim jest Powiat Wołomiński, w wysokości 3.000.000 zł ( słownie: trzy miliony złotych),, z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala.
2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 będzie nieoprocentowana i udzielona na okres 3 lat.
3. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2014-2015, w miesięcznych ratach. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2015 r.

§ 2

1. Zabezpieczeniem pożyczki będzie cesja na rzecz Powiatu Wołomińskiego należności Szpitala z tytułu kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2013 przez Szpital Powiatowy SZPZOZ w Wołominie oraz kolejnych kontraktów zawieranych przez Szpital w latach obowiązywania umowy pożyczki. 2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie do czasu spłaty pożyczki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 04.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 15.10.2013 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 12.59Magdalena RudnikEdycja strony
05.03.2013 r., godz. 12.26Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.12Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.11Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.09Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.07Magdalena RudnikEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.07Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2498 razy.