Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-102/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
Uchwała Nr XIV-102/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004:
1. W zadaniu pn. Modernizacja ul. Fabrycznej Marki i ul. Mareckiej Zielonka ustala się planowane nakłady na kwotę 1.400.000 zł.
2. W zadaniu pn. Budowa drogi Kobyłka - Pustelnik ustala się planowane nakłady na kwotę 500.000 zł.
3. Wprowadza się zadanie pn. Zakupy inwestycyjne Zarząd Dróg Powiatowych i ustala się planowane nakłady na kwotę 70.000 zł.
4. Wprowadza się zadanie pn. Zakupy inwestycyjne Rada Powiatu i ustala się planowane nakłady na kwotę 35.000 zł.
5. W zadaniu pn. Rozbudowa budynku Starostwa ustala się planowane nakłady na kwotę 450.000 zł.
6. W zadaniu pn. Zakupy inwestycyjne Starostwo ustala się planowane nakłady na kwotę 95.000 zł.
7. W zadaniu pn. Rozbudowa Strażnicy PSP ustala się planowane nakłady na kwotę 732.000zł.
8. W zadaniu pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ustala się planowane nakłady na kwotę 675.000 zł.
9. W zadaniu pn. Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie ustala się planowane nakłady na kwotę 165.000 zł.
10. W zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zielonce ustala się planowane nakłady na kwotę 270.000 zł.
11. W zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wołominie ustala się planowane nakłady na kwotę 435.000 zł.
12. Wprowadza się zadanie pn. Modernizacja ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie i ustala planowane nakłady na kwotę 600.000 zł.§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2005:
1. W zadaniu pn. Modernizacja ul. Fabrycznej Marki i ul. Mareckiej Zielonka ustala się planowane nakłady na kwotę 900.000 zł.
2. W zadaniu pn. Rozbudowa budynku Starostwa ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 450.000 zł.
3. W zadaniu pn. Modernizacja ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 400.000 zł.
4. Wprowadza się zadanie pn. Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie i ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 700.000 zł.§ 3

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2006:
1. W zadaniu pn. Rozbudowa budowa Starostwa ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 268.000 zł.
2. W zadaniu pn. Modernizacja ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 200.000 zł.
3. W zadaniu pn. Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie ustala się kwotę planowanych nakładów w wysokości 300.000 zł.§ 4

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-51/03 z dnia 24.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmuje nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie dróg realizowane z udziałem programu SAPARD.§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w następujących pozycjach:

1. Zadanie - Modernizacja ul. Fabrycznej w Markach i ul. Mareckiej w Zielonce - zwiększenie nakładów w roku 2004 o kwotę 800.000 zł. i w roku 2005 o kwotę 500.000 zł. wynika z rozszerzenia zadania o ulicę Marecką w Zielonce, wstępnie planowana była modernizacja ul. Fabrycznej w Markach na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ząbkowskiej. Zadanie realizowane przy udziale Gminy Marki. Obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz położenie nowej nawierzchni jezdni, ułożenie chodników. Na wykonanie kanalizacji deszczowej został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (wnioskowana kwota pożyczki 600.000 zł.).

2. Zadanie - Budowa drogi Kobyłka - Pustelnik - zmniejszenie nakładów z budżetu Powiatu o kwotę 45.000 zł. Na rok 2004 planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wstępnych prac drogowych.

3. Zadanie - Zakupy inwestycyjne Zarząd Dróg Powiatowych - planuje się zakup sprzętu do naprawy dróg m.in. skrapiarki, kosiarki, ciągnika, na łączną kwotę 70.000 zł.

3 a. Zadanie - Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie - szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1.600.000 zł., zakładany udział Gminy Wołomin w inwestycji to 50 % kosztów. Planowany zakres zadania: nakładka asfaltowa, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, w roku 2004 zostanie przygotowana dokumentacja.

4. Zadanie - Zakupy inwestycyjne Rada Powiatu - obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej, kwota 35.000 zł.

5. Zadanie - Zakupy inwestycyjne Starostwa - zwiększenie nakładów o kwotę 45.000 zł. na realizację zadania w roku 2004 wynika z konieczności zakupu większej liczby sprzętu komputerowego i kserograficznego niż zaplanowano przy tworzeniu WPI.

6. Zadanie - Rozbudowa budynku Starostwa - zwiększenie nakładów o kwotę 968.000 zł. i przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2006 wynika z konieczności zwiększenia powierzchni biurowej oraz pozyskanie pomieszczenia na archiwum. Planowana jest dobudowa 484 m2.

7. Zadanie - Rozbudowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie nakładów o kwotę 234.000 zł.

8. Zadanie - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - zmiana polega na zwiększeniu planowanych nakładów:
A) w części dotyczącej środków budżetowych roku 2004 (kol. 9) o kwotę 75.000 zł. uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły (finansowa realizacja zadania z roku 2003),
B) w części dotyczącej środków pozyskiwanych z innych źródeł (kol. 10) o kwotę 300.000zł., stanowiącą wysokość wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON-u.

9. Zadanie - Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - zmniejszenie planowanych na rok 2004 nakładów wynika z ograniczenia zakresu zadań przewidzianych do wykonania. W roku 2004 planuje się wykonanie termomodernizacji budynku (finansowane ze środków WFOŚiGW oraz PFOŚ). Planowana rozbudowa budynku na rok 2004 ulega przesunięciu na rok 2005. Zaoszczędzone środki zostają przesunięte na zadanie - Modernizacja ogrzewania budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

10. Zadanie - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zielonce - zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 129.000 zł., zmiana wynika z faktycznego kosztu zrealizowanych etapów zadania.

11. Zadanie - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wołominie - zwiększenie planowanych nakładów o 236.000 zł., wynika z rozszerzenia zadania o wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian.

12. Zadanie - Modernizacja ogrzewania budynków Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie - przewidywany koszt zadania 2.100.000 zł. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności modernizacji systemu centralnego ogrzewania. Obecnie funkcjonujące CO jest przestarzałe, straty ciepła są bardzo duże. W przypadku pozyskania dotacji z NFOŚ planuje się likwidację istniejących dwóch kotłów na kotły opalane biomasą. Zadanie realizowane etapowo. Pierwszy etap obejmowałby wymianę zewnętrznej sieci cieplnej oraz rotacyjną wymianę pieców z węglowych na opalane biomasą.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006.
  • Załącznik nr 2
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie dróg realizowane z udziałem Programu SAPARD.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 12.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2261 razy.