Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni o głębokości 239,5 m, zlokalizowanej na

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 25.09.2012 r. Pana Sławomira Antonik – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, działającego z upoważnienia Prezydent m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni o głębokości 239,5 m, zlokalizowanej na terenie w Parku imienia St. Wiecheckiego "Wiecha", przy ul. Kołowej, w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na potrzeby ogólnodostępnego punktu czerpalnego dla ludności, w ilości: max. na godzinę Qh maks = 8 m3/h, średnio na dobę Qd śr = 51 m3/d, max na rok Qroczne maks = 39 615 m3/rok .
Postanowieniem nr 2453/P/NN/12, z dnia 17.10.2012 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 30.11.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 09.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.11.2012 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.11.2012 r., godz. 16.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2012 r., godz. 16.01Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1575 razy.