Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 242/2012

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała Nr XXII – 242/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazduNa podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2012 r., poz. 579) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1, 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 110 zł
- motocykl - 218 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 597 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 846 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1247 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1518 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:
- rower lub motorower- 17 zł
- motocykl - 24 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 37 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 49 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 71 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 132 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł


§ 2

1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.


§ 3

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XII-114/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013r.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.07.2013 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2013 r., godz. 14.30Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 13.46Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2143 razy.