Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 240/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Uchwała Nr XXII – 240/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Na podstawie art. 403 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 6 skreśla się ust. 1
b) w § 7 ust. 4 pkt b otrzymuje brzmienie:
,,§ 7 ust. 4 pkt b) rozliczenie finansowe, w tym zestawienie poniesionych kosztów i wykaz źródeł finansowania z udziałem procentowym w kosztach realizacji zadania, wraz z załączonymi uwierzytelnionymi kopiami faktur i rachunków oraz oświadczeniem o niedokonywaniu nimi rozliczeń w innych jednostkach”
c) w § 7 ust. 4 pkt d otrzymuje brzmienie:
,,§ 7 ust. 4 pkt d) oświadczenie dotyczące wykorzystania środków z dotacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm. ), o ile obowiązek jej stosowania dotyczy dotowanego”.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 13.39Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.51Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.51Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1991 razy.