Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 239/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
Uchwała Nr XXII – 239/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn.”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” w części dotyczącej roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku pn.”Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje
ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 13.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 13.38Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 13.37Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2280 razy.