Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 221/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie
Uchwała Nr XX – 221/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXXV-256/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX – 299/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w następujący sposób:

1) w treści całej uchwały dotychczasową nazwę Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” zmienia się na Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości;

2) treść § 3 otrzymuje brzmienie:
„Siedziba Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości mieści się w Wołominie przy ul. Orwida 20.”

3) po § 4 dodaję się § 4a w brzmieniu:
„Rada Powiatu Wołomińskiego wyposaża Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w nieruchomości niezbędne do jego działalności, określone w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały, przez nieodpłatne przeniesienie własności tych nieruchomości.”


§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt 3, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2012 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachEdycja strony
06.09.2012 r., godz. 08.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2174 razy.